Sentro para sa Multikultural na Pangkalahatang Konsultasyon sa Lalawigan ng Shizuoka CAMELLIA

2024年04月11日

Kung saan maaaring ikonsulta ng mga dayuhang residente ang kanilang mga problema.

Ano ang maaari ninyong ikonsulta?

Kapag may problema sa bisa (kinakailangang kwalipikasyon para sa pamamalagi sa bansang Hapon), pag-aaral ng Nihongo, insurance sa kalusugan,buwis, trabaho, pag-aaral ng anak, pagpapatingin sa ospital at iba pang problema, ikonsulta na!

Wika at iskedyul ng pagkonsulta

Lunes hanggang Biyernes, 10am~4pm (Sarado tuwing Sabado at Linggo)

Sarado ang opisina tuwing piyesta opisyal(walang pasok sa bansa) at mula Disyembre 29 hanggang Enero 3.

  Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes
Portuguese      
Espanyol      
Filipino      
Instik      
Việtnam      
Indonesia      
Ingles  

Maaari ring kumonsulta araw-araw gamit ang serbisyo ng tagapagsalin.

Paraan ng konsultasyon

Mangyaring makipag-ugnayan sa Camellia sa mga sumusunod na paraan

Telepono 054-204-2000
Email soudan@camellia2.com
Line ID sirlinefil
Skype siradviser
Facebook Account Adviser Shizuoka
Messenger ID @adviser.shizuoka
Pagbisita sa Camellia Shizuoka-shi, Suruga-ku, Minami-cho 14-1 Mizunomori Bldg 2F
Opisina ng Samahang Pang-internasyonal ng Shizuoka

Walang bayad

Libre lang po ang pag-konsulta!!!

Iba pang impormasyon

Mayroon din araw na maaaring ikonsulta sa abogado ang inyong legal na problema Ang detalye ay nakasulat sa iba’t ibang wikang banyaga sa aming website.