Central Area

Shizuoka-ken Kokusai Koryu Kyokai

ContentCounselling offered for life in Japan
Consultation Hours and Languages SupportedEnglish: Mon-Fri 8:30-17:00
Portuguese, Spanish: Tues 10:00-16:00, Fri 10:00-16:00
Vietnamese: Tues 10:00-16:00, Thurs 10:00-16:00
Filipino: Mon 10:00-16:00, Fri 10:00-16:00
LocationShizuoka-ken Kokusai Koryu Kyokai
Phone054-202-3411AddressShizuoka-shi Suruga-ku Minami-cho 14-2 Mizu-no-Mori 2kai

Shizuoka Shiyakusho Danjo Sankaku Tabunka Kyoseika Tabunka Kyosei Suishinka

ContentCounselling offered for life in Japan
Consultation Hours and Languages SupportedEnglish: Mon-Fri 9:00-17:00
Chinese: Mon-Fri 9:00-16:00
LocationShizuoka Chosha ・Aoi Kuyakusho Shin-kan 15th Floor
Phone054-221-1303AddressShizuoka-shi Aoi-ku Oote-machi 5-1

Shizuoka-shi Kokusai Koryu Kyokai ・Shizuoka honbu

ContentCounselling offered for life in Japan
Consultation Hours and Languages SupportedEnglish, Spanish: Mon-Fri 8:30-17:15
Filipino: Thu 13:00-17:00
Chinese: Wed 9:00-12:00
LocationShizuoka-shi Kokusai Koryu Kyokai ・Shizuoka honbu
Phone054-273-5931AddressShizuoka-shi Aoi-ku Oote-machi 5-1 Shizuoka Shiyakusyo 17kai

Shizuoka-shi Kokusai Koryu Kyokai ・Shimizu shibu

ContentCounselling offered for life in Japan
Consultation Hours and Languages SupportedEnglish: Mon-Fri 8:30-17:15
Portuguese: Tues 8:30-12:00, Wed 8:30-17:15
Filipino: Tues 13:00-16:00
Spanish: Mons,Thurs 8:30-17:15
Chinese: Thurs 13:00-16:00
LocationShizuoka-shi Kokusai Koryu Kyokai ・Shimizu shibu
Phone054-354-2009AddressShizuoka-shi Shimizu-ku Asahi-cho 6-8 Shimizu Kuyakusho 2kai

Yaizu-shi Shimin Kyodo-ka

ContentCounselling offered for life in Japan
Consultation Hours and Languages SupportedEnglish, Spanish, Portuguese: Mon-Fri 8:30am-12 1-5pm
Tagalog: Mon,Wed,Fri 8:30am-12 1-4pm
Bisaya: Mon-Fri 9am-12 1-5pm
LocationYaizu Shiyakusho Shimin Kyodo-ka
Phone054-626-1178AddressYaizu-shi Hon-machi 2-16-32

Kakegawa Kokusai Koryu Center

ContentCounselling offered for life in Japan
Consultation Hours and Languages SupportedPortuguese: Mon, Wed, Fri, 10:00-15:30
English: Tue, Thu, Fri, 9:00-16:00
Spanish: Tue, Thu, Fri, 9:00-12:00
LocationKakegawa Shiyakusho 2nd floor terrace
Phone0537-24-5595AddressKakegawa-shi Nagaya 1-1-1

Shizuoka-ken Kokusai Koryu Kyokai

ContentInterpreter support, available at hospital.
Consultation Hours and Languages SupportedPortuguese, Spanish: Fri 9:00-12:00
LocationShizuoka Saiseikai Sogo Byoin
Phone054-280-5038AddressShizuoka-shi Suruga-ku Oshika 1-1-1

Gaikokujin no tameno Muryo Kenshinkai Jikko Iinkai

ContentFree medical consultation. 200yen cost for medical report (please pay at reception). 500yen cost for walk-in consultations.
Consultation Hours and Languages SupportedService is planned to start in November
LocationGaikokujin no tameno Muryo Kenko Sodan to Kenshinkai
Phone054-209-5682AddressPlease enquire by telephone

Shizuoka Rodokyoku

ContentWork placement introduction
Consultation Hours and Languages SupportedPortuguese, Spanish: Mon, Tues, Fri, 13:00-17:00
English: Weds, 14:00-17:00
LocationHello Work Shimizu
Phone0543-51-8609AddressShizuoka-shi Shimizu-ku Matsubara-cho 2-15

Shizuoka Rodokyoku

ContentWork placement introduction
Consultation Hours and Languages SupportedPortuguese, Spanish: Fri, 13:00-17:00. Chinese: Tues, 13:00- 17:00
LocationHello Work Shizuoka
Phone054-238-8601AddressShizuoka-shi Suruga-ku 235-1

Shizuoka Rodokyoku

ContentConsultations available, concerning labour standards and working environment.
Consultation Hours and Languages SupportedEnglish: Mon-Fri, 10:00-12:00, 13:00-16:00
Portuguese: Mon, Weds, Thurs, Fri, 10:00-12:00, 13:00-16:00. Spanish: Weds, Thurs, 10:00-12:00, 13:00-16:00
LocationShizuoka Rodo Kyoku
Rodo Kijunbu Kantoku ka
Phone054-254-6352AddressShizuoka-shi Aoi-ku Ote-machi 9-50
Chiho Godo Chosha 3kai

Shizuoka-shi Kokusai Koryu Kyokai

ContentInformation and explanation about further education (high school,
university, vocational school)
Consultation Hours and Languages SupportedEnquire by telephone
LocationShizuoka-shi Kokusai Koryu Kyokai
Phone054-273-5931AddressShizuoka-shi Aoi-ku Ote-machi 4-16 CCC1kai

Houterasu

ContentConsultations about law concerning daily life.
Consultation Hours and Languages SupportedTagalog, Vietnamese, Spanish, Portuguese, English, Chinese, Korean
LocationHouterasu Shizuoka
Phone0570-078377AddressShizuoka-shi Aoi-ku Ote-machi 9-18 Shizuoka Chuo Biru 2F

Fujieda-shi Shimin Sodan shitsu

ContentConsultations about law concerning daily life.
Consultation Hours and Languages SupportedPortuguese: second and fourth Wednesday of each month, 10:00-15:00
LocationYorozu Soudan
Fujieda Shiyakusho
Phone054-643-3111 内線619Address